+421 903 725 458 ·   +421 2 6542 4300 ·   

ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ

Nemecko

NEMECKO

Nemecko, skr. NSR, (nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD; v rokoch 1949 – 1990 skrátene neoficiálne ale často aj Západné Nemecko) je spolkový stredoeurópsky štát. Na severe susedí s Dánskom, obmýva ho Severné more a Baltské more, na východe susedí s Poľskom a Českom, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom a na západe s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Rozloha Nemecka je 357 021 km², pričom územie štátu sa nachádza v miernom podnebnom pásme. Úmerne k výsledkom sčítania ľudu v roku 2011 malo Nemecko k 30. septembru 2014 81,084 miliónov obyvateľov, čo z neho robí najľudnatejší štát Európskej únie. Jeho populácia už v rokoch 2003 až 2010 klesla kvôli dlhodobej veľmi nízkej pôrodnosti o skoro 800 000 obyvateľov, čo z neho robí jednu z mála západoeurópskych krajín s negatívnym prírastkom obyvateľstva. Tento vývoj prebieha napriek tomu, že Nemecko je zároveň domovom tretej najväčšej populácie imigrantov na svete. Výsledok sčítania ľudu 2011 znamenal zníženie úradného odhadu stavu obyvateľstva o zhruba 1,1 milióna ľudí.

Podľa známych dokumentov bolo územie s názvom Germánia osídlené niekoľkými germánskymi kmeňmi už pred rokom 100 n. l. Od 10. storočia tvorilo nemecké územie jadro Rímsko-nemeckej ríše, ktorá existovala až do roku 1806. V 16. storočí sa severné oblasti stali centrom reformácie. Ku zjednoteniu Nemecka došlo po Prusko-francúzskej vojne v roku 1871. V roku 1939 rozpútalo Nemecko 2. svetovú vojnu, ktorá trvala do roku 1945 a bola najväčšou vojnou histórie. V roku 1949 bolo Nemecko rozdelené na dva štáty, Nemeckú demokratickú republiku a Nemeckú spolkovú republiku a jeden zvláštny politický útvar Západný Berlín. K ich zjednoteniu došlo v roku 1990. Západné Nemecko bolo v roku 1952 zakladajúcim členom Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ a v roku 1957 zakladajúcim štátom Európskeho spoločenstva. V súčasnosti je Nemecko súčasťou Schengenského priestoru. Nemeckou menou je euro, ktoré v roku 2002 nahradilo nemeckú marku.

Nemecko je federatívnou demokratickou parlamentnou republikou tvorenou šestnástimi čiastočne suverénnymi spolkovými krajinami (Bundesländer). Hlavným a zároveň aj najväčším mestom je Berlín. Nemecko je členským štátom OSN, NATO, G8 a signatárom Kjótskeho protokolu. Na základe nominálnej hodnoty HDP je nemecká ekonomika štvrtou najväčšou na svete a v roku 2007 bola najväčším svetovým exportérom. Nemecko je druhým najväčším svetovým poskytovateľom rozvojovej pomoci a jeho výdaje na obranu sú šieste najväčšie na svete. Životná úroveň je v Nemecku vysoká a funguje tam veľmi rozvinutý systém sociálnej pomoci. Nemecko je jedným z kľúčových aktérov európskej aj celosvetovej politiky. V mnohých vedeckých a technologických odboroch je Nemecko považované za svetového vodcu.

Školský systém

Nemecko nemá jednotný školský systém. V štáte existuje šestnásť vzdelávacích systémov v jednotlivých spolkových krajinách. Podmienky škôl a ich osnovy sú v jednotlivých spolkových krajinách teda odlišné. Centrálne riadenie federálnou vládou je obmedzené na reguláciu a koordináciu profesnej prípravy, vedeckého výskumu, podporu rozvoja vysokých škôl a štipendií. Školstvo je riadené zemskými orgánmi a úradmi, federálna vláda ich činnosť koordinuje a vytvára spoločenský rámec.
Okrem sieti štátnych škôl aj tu existuje sieť súkromných a cirkevných škôl. Spoločné pre všetky spolkové krajiny sú: dĺžka povinnej školskej dochádzky, zabezpečovanie náväznosti vzdelávacích stupňov, označovanie vzdelávacích zariadení, vzájomné uznávanie vysvedčení, systém známkovania.

Predškolská výchova je dobrovoľná. Materská škola (Kindergarten) je určená pre deti vo veku 3-6 rokov. V tzv. predškolských triedach je zabezpečená príprava na základné školy.

Povinná školská výchova začína dovŕšením šiesteho roku dieťaťa, kedy nastupuje  na základnú školu (Grundschule), v ktorej vyučovanie prebieha podobne ako u nás. Prvý stupeň (primárne vzdelávanie) je tradične štvorročný. Vek 10 rokov sa stáva kľúčovým medzníkom pre voľbu ďalšej vzdelávacej dráhy. Sústavu sekundárneho vzdelávania tvoria tri prúdy:
1) hlavná škola – Hauptschule (5-6 rokov)
2) reálna škola – Realschule (6 rokov)
3) gymnázium – (9 rokov)

Rozdiel medzi našim školstvom spočíva v charaktere prestúpenia na školu. Na žiadnu z troch typov škôl nie je potrebné robiť prijímacie skúšky.

Hlavná škola poskytuje všeobecné vzdelávanie a umožňuje prístup k príprave na povolanie i na ďalšie vzdelávanie – patrí však k menej využívanému typu škôl . Tento typ školy je považovaný za školu pre menej nadané deti, býva tiež nazývaná ako „zbytková škola“ (Restschule).

Reálna škola je šesťročná. Ukončenie tohto typu štúdia je predpokladom pre ďalšie vzdelávanie na stredných školách, gymnáziách, odborných gymnáziách a vyšších odborných školách.

Gymnázium – štúdium na tomto type školy trvá deväť rokov. Absolventi gymnázia môžu zložiť maturitnú skúšku, ktorá je vstupenkou na všetky typy vysokých škôl. Maturitná skúška získaná na gymnáziu je v Nemecku považovaná za prestížnu skúšku. Študenti sa na maturitu pripravujú posledné tri roky štúdia na gymnáziu, zo štyroch predmetov. Dva sú na pokročilej a dva na základnej úrovni. Maturitu môžu zložiť jedine tí študenti, ktorí najmenej dva roky súvisle študovali nasledujúce predmety: nemecký jazyk, cudzí jazyk, matematiku.

Z jedného predmetu môže byť skúška vykonaná ústne namiesto písomne. Do výsledného stavu maturitnej skúšky sa započítavajú výsledky skúšok i známok z maturitných predmetov, ktoré mal študent na vysvedčení v priebehu celého posledného trojročného cyklu štúdia. Maturitné vysvedčenie je potom to jediné, čo vyžadujú vysoké školy pri prijímanie študentov.

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje celkom 331 vzdelávacích inštitúcii, z toho je 117 univerzitného charakteru, 158 vyšších odborných škôl a 56 vysokých umeleckých škôl. Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné. Existuje tu niekoľko typov vysokoškolského štúdia:

Univerzity – medzi univerzitné odbory patrí medicína, prírodné vedy, technické vedy, humanitné vedy, právo, teológia, ekonómia, sociálne vedy, pedagogika a poľnohospodárske a lesnícke vedy. Štúdium je delené na semestre. Semester trvá šesť mesiacov. Zimný semester začína v septembri/októbri a letný semester v marci/apríli. Priemerná dĺžka univerzitného štúdia je 8 až 12 semestrov (v prípade bakalára 6 až 8 semestrov). Doktorandské štúdium trvá 4 až 10 semestrov a doplnkové štúdium 2 až 4 semestre. Tempo štúdia si študent prispôsobuje svojim individuálnym schopnostiam a možnostiam. Vyučovanie prebieha formou prednášok, cvičení a seminárov. Po absolvovaní požadovaného počtu hodín a po splnení iných požadovaných kritérií získate potvrdenie o absolvovaní predmetu – Schein. Univerzitné štúdium sa končí získaním diplomu, štátnej skúšky  alebo udelením titulu Magister Artium – M. A.. Okrem toho čoraz viac univerzít umožňuje získať medzinárodne uznávané tituly Bachelor/Bakkalaureus alebo Master . Absolventi univerzít môžu pokračovať vo svojom štúdiu formou doktorandského alebo doplnkového štúdia.

Technické univerzity – na niektorých sa dajú študovať i humanitné odbory, napriek tomu, že je ich ťažiskom štúdium technických odborov.

Vysoké školy umelecké – pripravujú rovnako ako u nás budúcich umelcov.

Vyššie odborné školy (Fachhochschulen) – tieto školy v Nemecku ponúkajú plnohodnotné vysokoškolské štúdium s dosiahnutím akademického titulu. Rozdiel medzi klasickou univerzitou a vyššou odbornou školou je v pojatí štúdia. To je na tomto type školy orientované viac prakticky v menších skupinkách. Prázdniny bývajú kratšie ako na univerzitách. Vedecký výskum sa tu orientuje viac na využitie v praxi.

Pedagogické školy – platí, že ak sa chcete stať učiteľom môžete študovať na pedagogických školách alebo univerzitách, kde pedagogické odbory majú označenie Lehramt. Školy sa členia podľa ďalšieho študentovho pôsobenia. A síce či bude učiť na základnej škole, gymnáziu, strednej odbornej škole atď… Druhu štúdia je potom prispôsobená aj dĺžka štúdia.

Obvyklá štruktúra vysokoškolského štúdia:
základná časťGrundstudium – trvá minimálne štyri semestre a končí sa diplomovou predskúškou Diplom-vorprüfung alebo medziskúškou Zwischenprűfung
hlavná časťHauptstudium – trvá minimálne päť semestrov a končí štátnou
skúškou, diplomom, udelením titulu Magister alebo Bakalár.

Program A

Štátne školy s možnosťou výberu lokality

ZOBRAZIŤ KURZY

Program B

Štátne školy s možnosťou výberu lokality (Berlin, Potsdam, Bremen, Bayreuth, Hamburg, Koblenz, Lubeck, Minden, Saarlouis)

ZOBRAZIŤ KURZY

Program C

Štátne školy bez možnosti výberu lokality

ZOBRAZIŤ KURZY

Program D

Štátne školy bez možnosti výberu lokality

ZOBRAZIŤ KURZY

KONTAKTUJTE NÁS, RADI VÁM PORADÍME PRI VÝBERE KURZU

ING. IVETA BETUŠOVÁ

RIADITEĽKA

+421 903 725 459

Spoločnosť D&D Team, s.r.o. tento rok oslávi 24. výročie svojho vzniku. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na organizovanie stredoškolských, jazykových a poznávacích pobytov v zahraničí.

Dôležitou prioritou našej spoločnosti je individuálny prístup ku klientovi, malý priateľský kolektív a samozrejme kvalitne ponúkané služby. Budeme veľmi radi, keď sa dáte presvedčiť a využijete naše služby. S maximálnym úsilím sa postaráme o Vašu spokojnosť.

S úctou

Ing. Iveta Betušová a kolektív D&D Team

Mgr. Slávka Barlíková

Stredné školy v USA, Veľkej Británii, Írsku a Španielsku

+421 907 725 459

Mgr. Vladimíra Nociarová

Stredné školy v Kanade, Európe, Austrálii a na Novom Zélande

+421 948 725 459

Mgr. Mária Šprtová

Jazykové pobyty pre deti, mládež a dospelých

+421 903 725 458

Mgr. Linda Opremčáková

Aktuálne na MD 🙂

Blanka Šipkovská

Ekonomické oddelenie a fakturácia

+421 907 725 454

CODY

Náš ochotný recepčný 🙂

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM