+421 903 725 458 ·   +421 2 6542 4300 ·   

TITLE

DESCRIPTION

Súkromné internátne školy

Na území celej Veľkej Británie a v niektorých krajinách Comonwealthu sa nachádza veľké množstvo súkromných internátnych škôl,tzv. Public Schools. Tieto školy patria medzi nezávislé inštitúcie s veľkou tradíciou, ktoré nie sú nijako podporované štátom a sú úplne nezávislé od akéhokoľvek vplyvu vlády. V týchto školách sa platí školné a všetky ostatné výdavky s tým spojené.

Pôvodne boli školy iba chlapčenské alebo iba dievčenské, avšak v dnešnej dobe je čoraz viac zmiešaných škôl.

Public schools zvyčajne prijímajú študentov vo veku 11 – 13 rokov.
Štúdium je ukončené vo veku 18 rokov. Školský rok je rozdelený do troch trimestrov, z čoho každý trvá približne 13 týždňov.Každý trimester má v strede tzv. “ half term holidays „- krátke týždňové prázdniny, cez ktoré študenti odchádzajú domov alebo v prípade zahraničných študentov do hosťovských rodín.
Väčšina škôl bola založená v 18.-19. storočí, a niektoré sú dokonca staré až 600 rokov. Všetky public schools sa vyznačujú vysokou úrovňou a prestížou.

Záujemcovia o štúdium na Public schools – súkromných internátnych školách musia spĺňať nesledovné podmienky:

* vek min. 16 rokov ( možnosť aj pre deti mladšie ako 16 rokov – bližšie informácie u nás v kancelárii);
* dĺžka štúdia väčšinou 1 školský rok (niektoré školy ponúkajú aj kratšie štúdium);
* úhrada nenávratného registračného poplatku (výška závisí od školy);
* zaslanie prihlášky, potvrdenie o úhrade registračného poplatku a Letter of Application – motivačný list;
* znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni ( v prípade slabšej angličtiny, možnosť prípravného štúdia pred začatím šk.roka na tzv. Summer school);
* úspešne absolvovať vstupné testy, test z anglického jazyka je podmienkou ( každá škola má svoje testy);
* vynikajúce doterajšie akademické výsledky ( škola zvyčajne vyžaduje kópie posledných dvoch / troch vysvedčení).

Každá škola má iba obmedzený počet miest na prijímanie nových študentov ( nábor na nový školský rok je zvyčajne v októbri)

Po zaslaní prihlášky spolu s Letter of Application , kópiami vysvedčení a po zaplatení registračného poplatku vedenie školy posúdi, či je kandidát vhodný pre štúdium na danej škole.V prípade úspechu vedenie školy prepošle vstupné testy pre kandidáta.

Po úspešnom absolvovaní vstupných testov (testy sa vyhodnocujú priamo na škole) sú študenti zaradení do zoznamu čakateľov pre príjem na školu. Akademický zbor danej školy všetko prehodnotí, zváži a rozhodne či kandidáta prijme alebo nie.

Všetci študenti vo veku 16 rokov ( či už na súkromných alebo štátnych školách) sú zaradení do ročníka 12 čo je začiatok dovojročného kurzu , tzv. Sixth Form.
Sixth form sú nepovinné posledné dva ročníky stredoškolského vzdelania, kde sa študenti vo veku 16 až 18 rokov pripravujú na svoje A-level skúšky. Sixth from je ukončená ročníkom 13.
Študenti v Sixth form si na začiatku ročníka 12 zvolia maximálne 4 predmety, ktoré budú študovať a z ktorých budú na konci 13.ročníka robiť skúšku, tzv. A – levels. Výsledky A – levels sú veľmi dôležité pre vstup na niektorú z univerzít. Študent by si mal predmety zvoliť podľa toho na aký smer sa chce uberať v ďalšom štúdiu na univerzite.

Mnohé z public schools ponúkajú študentom možnosť štúdia IB – International Baccalaureate Programu.
Tento program je zameraný pre študentov vo veku 16 – 19 rokov a trvá 2 roky ako Sixth Form. IB je medzinárodne uznávaná kvalifikácia pre vstup na rôzne renomované univerzity po celom svete. IB sa vyučuje v troch jazykoch – anglicky, francúzsky a španielsky. Študenti musia študovať 6 predmetov, z čoho každý je maturitným predmetom a k tomu musia splniť 3 ďalšie komponenty.

3 komponenty sú :

* Theory of Knowledge ( teória poznania) – tento predmet je ideovým prepojením medzi poznatkami získanými v triede a mimo nej. Študentovi ponúka priestor na zamyslenie sa nad zmyslom a cieľmi ľudského poznania. Záverečnou prácou študenta je esej.
* Extended Essay („malá diplomovka“) – študent vypracuje záverečnú prácu na tému, ktorú si sám vyberie. Práca musí mať okolo 4000 slov.
* C.A.S. ( Creativity, Action, Service) – tento komponent je zameraný na študentovu tvorivosť, telesnú zdatnosť a aktivitu pri sociálnej pomoci svojmu okoliu. Študenti zvyčajne pomáhajú vo svojom okolí v priemere 3-4 hodiny týždenne.
Ubytovanie

Študenti v Public school sú ubytovaní na internátoch, ktoré sa nachádzajú na pozemku školy.Úroveň a vybavenie zavisí od danej školy. Väčšina škôl má niekoľko domov,kde v jednom býva max.50 študentov.Dievčatá bývajú v dievčenských a chlapci v chlapčenských domoch. Každý dom má svojho vychovávateľa-vychovávateľku ( Housmaster – Housemistress), ktorí dohliadajú nad disciplínou a bezpečnosťou študentov v dome aj mimo neho. Matron – je správca daného domu, ktorý zodpovedá za jeho chod a funkčnosť.
Každý z internátnych domov má svoj vlastný charakter a častokrát je medzi jednotlivými domami na škole zdravá rivalita,ktorá sa prejavuje hlavne pri rôznych športových aktivitách. Študenti jednotlivých domov si tu majú možnosť dokázať, že práve ich dom je tým najlepším.

Každý z domov má okrem izieb pre študentov aj študovne, jedáleň,spoločenskú miestnosť na zábavu a relaxáciu kde je televízor. Študenti ubytovaní na internátoch majú po vyučovaní možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít, či už športových, umeleckých, literárnych alebo rôznych exkurzií mimo školy. Každá inetrnátna škola je výborne vybavená športoviskami, hudobnými triedami, plavárňami, divadlami a kinami.

Študenti sú ubytovaní v jednoposteľových alebo dvojposteľových izbách. každý z internátnych domov je zariadený tak aby sa študenti cítili ako doma. Študenti si môžu svoje izby spríjemniť osobnými vecami, rôznymi plagátmi na steny tak ako keby to bola ich vlastná izba doma. Všetky kufre a cestovné tašky sú uložené v spoločnej miestnosti, aby nezaberali miesto na izbách.Na dverách izieb nie sú žiadne zámky, a preto by si študenti nemali nechávať na izbách príliš veľký obnos peňazí.
Kúpeľne a sprchové kúty sú spoločné a sú umiestnené na každej chodbe.

 

Školské uniformy

Koncept uniforiem má dve hlavné úlohy :

* študenti majú pocit, že niekam partria čo v nich vyvoláva určitý pocit hrdosti;
* študenti sú si rovní, každý má to isté oblečenie a tým sa zabráni istej súťaživosti medzi nimi o tom kto je lepšie a kto horšie oblečený.

Väčšina škôl má striktné pravidlá a každoročne vydávajú zoznam akú uniformu študenti potrebujú, vrátane topánok. V takýchto prípadoch chlapčenské oblečenie pozostáva z predpísanej košele, kravaty, nohavíc a saka ( tzv.blazer). Dievčenské oblečenie je zvyčajne také isté, iba nohavice sú nahradené sukňou. V zime sú k dispozícii kabáty a nepremokavé pláštenky a taktiež aj šál, ktorý však nie je povinný.ý.
Niektoré školy dokonca špecifikujú akej značky a výroby ich uniformy musia byť. Iné školy sú zase viac benevolentnejšie a povolujú oblečenie štandardnej výroby, kde veci ako biele košele a topánky môžu byť zakúpené v miestnych obchodoch.(oblečenie musí však zodpovedať štandardu školy)
Väčšina škôl má vo svojom areáli školský obchod s uniformami danej školy. V prípade, že škola nemá takýto obchod, škola študentom odporučí kde si i potrebnú uniformu môžu zakúpiť . Každá časť uniformy musí byť výrazne označená priezviskom študenta.

Oblečenie na voľný čas si študenti môžu obliecť po ukončení vyučovania, cez víkendy v priestoroch školy, občas aj mimo nej, ale iba počas víkendov. Ak sa študent počas týždňa vyberie do mesta alebo na exkurziu musí mať oblečenú uniformu.
Školské pravidlá

Úlohou školských pravidiel je zabezpečiť bezpečnosť a pohodu pre všetkých študentov. Všetky školy každoročne zverejňujú svoje všeobecné pravidlá, a od všetkých študentov sa očakáva ich dodržiavanie.
Slušné správanie, zmysel pre zodpovednosť a poriadkumilovnosť je na každodennom poriadku.Takisto sa očakáva bezchybná dochádzka na hodinách a aktivitách, ktoré študenti majú v rozvrhu. Počas vyučovania by mali všetci študenti bez výnimky preukázať pozitívny prístup a záujem o vyučovanie. Neposlušné správanie počas vyučovania nie je tolerované.
Všetci študenti by mali rešpektovať majetok ostatných študentov. Používanie mobilných telefónov počas vyučovania je prísne zakázané, a každý študent si za ne sám aj zodpovedá.
Každý študent by mal byť vždy čisto oblečený, učesaný a mal myť uniformu vždy čistú a upravenú. Vlasy by mali byť prirodzenej farby, primeraného strihu.
Nosenie šperkov je limitované maximálne na jednoduché náušnice (iba dievčatá) a jednoduchú retiazku s jemným príveskom.
Študenti môžu opustiť priestory školy iba v súlade so školským poriadkom a iba v určitej dobe.
Školné

Školné zahŕňa poplatky za výučbu a výdavky za ubytovanie na internáte spolu so stravou (raňajky, obed a večera). Všetky poplatky musia byť uhradené pred začatím daného trimestra.
Každá škola si výšku školného určuje samostatne a každoročne cenu upravujú. Prípadné zvýšenie je uplatnené na začiatku školského roka v septembri. V niektorých prípadoch však zvýšenie môže byť už v januári.
Výška školného závisí od štandardu danej školy, jej vybavenia, ale aj jej popularity. Čím je škola populárnejšia, tým si môže dovolilť účtovať vyšie poplatky.Avšak nemusí vždy platiť, že čím drahšia škola tým je aj lepšia. Ak má škola veľké dotácie či už od rodičov, alebo iných sponzorov , môže si dovoliť účovať nižšie školné. Viac menej všetky školy majú výšku školného rovnakú pre každého študenta, ale v niektorých prípadoch sa výška odráža od veku študenta. (čím je študent starší, tým je školné drahšie).

Okrem stanoveného školného, každá škola ponúka aj extra servis a aktivity pre študentov, ktorého poplatky sú potom pripisované na konto daného študenta a musia byť vyrovnané pred ukončením trimestra.

Školné sa väčšinou pohybuje vo výške cca od 8 000,-GBP za 1 trimester
Viac informácií o konkrétnych súkromných školách Vám poskytneme u nás v kancelárii.

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM