Osobné údaje / GDPR

Osobné údaje / GDPR

V D&D teame venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, najmä o našich klientoch a používateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou D&D TEAM

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov “) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť D&D TEAM, s.r.o. a D&D TEAM plus, s.r.o.,  so sídlom Pod Rovnicami 37, 841 04 Bratislava, IČO: 35 846 941 a IČO: 43 914 969, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 27696/B a 50027/B. (ďalej len „Prevádzkovateľ “)

 

 

 

Kontaktné údaje:

 

E-mail: dadteam@dadteam.sk

Telefónne číslo: +421 2 6542 4300 alebo +421 903 725 459

 

Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese pod Rovnicami 37, 841 04 Bratislava alebo elektronicky na adrese gdpr@dadteam.sk.

 

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

 

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, číslo a doba platnosti cestovného dokladu a rodné číslo, ak pre vás vybavujeme víza, poistnú udalosť alebo príspevok vášho zamestnávateľa na čerpanie našich služieb;
 • kontaktné údaje, bližšie zadefinované ako osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a váš kontakt na sociálnych sieťach;
 • údaje o vašich objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
 • údaje o vašom zdravotnom stave, ktorými sú najmä informácie o zdravotných obmedzeniach súvisiacich s využívaním našich služieb, ako je zdravotný hendikep či tehotenstvo;
 • biometrické údaje v podobe vášho dynamického biometrického podpisu;
 • údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenzii hotela na našom webe a vaše fotografie, ktoré k recenzii pripojíte;
 • údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
 • údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií;
 • údaje o službách, ktoré u nás objednávate, údaje o vašom správaní na webe; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácií a údaje podľa jednotlivých služieb;
 • Prípadne fotografie, video ulovených zážitkov zo zájazdu, ak budú vyhotovené
 • Informácie o využití produktov a služieb – o aké služby ste u nás v minulosti prejavili záujem, pričom na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby;
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ.

 

 

 

 

2.  ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš spolucestujúci alebo rodinný príslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri prihlásení na odber katalógu z webstránky www.dadteam.sk, v zmluve o sprostredkovaní, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch.

 

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

 

 

3. PREČO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A ČO NÁS K TOMU OPRÁVŇUJE

 

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 

 • bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti alebo
 • na základe vášho súhlasu.

 

Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete alebo vyplníte prihlášku. Vaše údaje môžeme spracovávať aj v prípade, ak ste spolucestujúcim alebo účastníkom inej služby, ktorá je u nás objednaná, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu.

 

 

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu;
 • zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu;
 • uzatváranie poistných zmlúv;
 • plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz;
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
 • spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;
 • evidencia a archivovanie;
 • riešenie prípadných reklamácii;
 • výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.;

 

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Prevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 

 • ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom klientskej zóny; poštou , telefonicky a pod.
 • automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely remarketingu, retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim individuálnym potrebám;
 • realizácia spotrebiteľských súťaží;
 • prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami;
 • na účel organizácie spoločenských podujatí organizovaných Prevádzkovateľom.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

 

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
 • zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 10 rokov.

 

4. PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod).

 

Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

 

5. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

 

Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu.

 

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu.

 

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 

6. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Prevádzkovateľom sa jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:

 

 • poskytovatelia ubytovacích zariadení;
 • letecké spoločnosti;
 • prepravné spoločnosti;
 • sprievodcovia;
 • ambasády, zastupiteľstvá;
 • spolupracujúce agentúry;
 • lokálne cestovné kancelárie;
 • poskytovatelia IT služieb;
 • poskytovatelia účtovných služieb;
 • advokátske kancelárie;
 • orgány verejnej moci;
 • ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje vjeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

 

 

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené Prevádzkovateľom.

 

7. ZASIELANIE ÚDAJOV MIMO EU

 

V rámci odovzdania údajov našim sprostredkovateľom môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré však zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

 

 

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

 

 • Právo na prístup

 

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníkov“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

 

 • Právo na opravu

 

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

 

 • Právo na výmaz

 

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali,
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorým na spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
 • Majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, nakoľko spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov

 

 • Právo na obmedzenie spracovania

 

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť, keď:

 

 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje ešte poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo vniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú prešetrujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

 

 • Právo na prenosnosť

 

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli, a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

 

 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

 

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

 

 • Právo podať sťažnosť

 

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

9. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu zodpovednaosobagdpr@dadteam.sk, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

 

 

 

 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: gdpr@dadteam.sk.

Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

 

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM