+421 903 725 459 ·   +421 2 6542 4300 ·   

STREDNÉ ŠKOLY VO VEĽKEJ BRITÁNII - PROGRAM PREMIUM

Súkromné stredné internátne školy

Na území celej Veľkej Británie sa nachádza veľké množstvo súkromných internátnych škôl.  Tieto školy patria medzi nezávislé inštitúcie s veľkou tradíciou, ktoré nie sú nijako podporované štátom a sú úplne nezávislé od akéhokoľvek vplyvu vlády. V týchto školách sa platí školné a všetky ostatné výdavky s tým spojené.

Pôvodne boli školy iba chlapčenské alebo iba dievčenské, avšak v dnešnej dobe je čoraz viac zmiešaných škôl.

Súkromné stredné školy zvyčajne prijímajú študentov vo veku 11 – 19 rokov.
Školský rok je rozdelený do troch trimestrov, z čoho každý trvá približne 13 týždňov. Každý trimester má v strede tzv. “ half term holidays „- krátke týždňové prázdniny, cez ktoré študenti odchádzajú domov alebo v prípade zahraničných študentov do hosťovských rodín.
Väčšina škôl bola založená v 18.-19. storočí, a niektoré sú dokonca staré až 600 rokov. Všetky súkromné stredné školy sa vyznačujú vysokou úrovňou a prestížou.

Po zaslaní prihlášky spolu s Letter of Application, kópiami vysvedčení a po zaplatení registračného poplatku vedenie školy posúdi, či je kandidát vhodný pre štúdium na danej škole. Škola si tiež môže vyžiadať vstupné testy z jazyka alebo zvolených predmetov.

Po úspešnom absolvovaní vstupných testov (testy sa vyhodnocujú priamo na škole)  sú študenti zaradení do zoznamu čakateľov pre príjem na školu. Akademický zbor danej školy všetko prehodnotí, zváži a rozhodne či kandidáta prijme alebo nie.

Všetci študenti vo veku 16 rokov (či už na súkromných alebo štátnych školách) sú zaradení do ročníka 11 alebo 12  čo je začiatok dovojročného kurzu, tzv. Sixth Form.
Sixth form sú posledné dva ročníky stredoškolského vzdelania, kde sa študenti vo veku 16 až 18 rokov pripravujú na svoje A-level skúšky. Sixth from je ukončená ročníkom 12 alebo 13.
Študenti v Sixth form si na začiatku  zvolia  maximálne 4 predmety, ktoré budú študovať a z ktorých budú na konci  robiť skúšku, tzv. A – levels. Výsledky  A – levels sú veľmi dôležité pre vstup na niektorú z univerzít. Študent by si mal predmety zvoliť podľa toho na aký smer sa chce uberať v ďalšom štúdiu na univerzite.

Mnohé zo súkromných stredných škôl v Británii ponúkajú študentom možnosť štúdia IB – International Baccalaureate Programu.
Tento program je zameraný pre študentov vo veku 16 – 19 rokov a trvá 2 roky ako Sixth Form. IB je medzinárodne uznávaná kvalifikácia pre vstup na rôzne renomované univerzity po celom svete. IB sa vyučuje v troch jazykoch – anglicky, francúzsky a španielsky. Študenti musia študovať 6 predmetov, z čoho každý je maturitným predmetom a k tomu  musia splniť 3 ďalšie komponenty.

3 komponenty sú :

Theory of Knowledge (teória poznania) – tento predmet je ideovým prepojením medzi poznatkami získanými v triede a mimo nej. Študentovi ponúka priestor na zamyslenie sa nad zmyslom a cieľmi ľudského poznania. Záverečnou prácou študenta je esej.
Extended Essay („malá diplomovka“) – študent vypracuje záverečnú prácu na tému, ktorú si sám vyberie. Práca musí mať okolo 4000 slov.
C.A.S. ( Creativity, Action, Service) – tento komponent je zameraný na študentovu tvorivosť, telesnú zdatnosť a aktivitu pri sociálnej pomoci svojmu okoliu. Študenti zvyčajne pomáhajú vo svojom okolí  v priemere 3-4 hodiny týždenne.

 

Spolupracujeme s viacerými súkromnými internátnymi školami, vyberáme najobľúbenejšie a odporúčané:

St. Edmund’s College, Hertfordshire

D’Overbroecks, Oxford

CATS Colleges (London, Cambridge, Canterbury)

Kensington Park, London

Clifton College

Felsted College

Bede’s School

Ubytovanie

Študenti na súkromných stredných školách sú ubytovaní na internátoch, ktoré sa nachádzajú na pozemku školy. Úroveň a vybavenie  zavisí od danej školy. Väčšina škôl má niekoľko domov,k de v jednom býva max.50 študentov. Dievčatá bývajú v dievčenských a chlapci v chlapčenských domoch. Každý dom má svojho vychovávateľa-vychovávateľku (Housmaster – Housemistress), ktorí dohliadajú na disciplínu a bezpečnosť študentov v dome aj mimo neho.  Matron – je správca daného domu, ktorý zodpovedá za jeho chod a funkčnosť.
Každý z internátnych domov má svoj vlastný charakter a častokrát je medzi jednotlivými domami na škole zdravá rivalita,ktorá sa prejavuje hlavne pri rôznych športových aktivitách. Študenti jednotlivých domov si tu majú možnosť dokázať, že práve ich dom je tým najlepším.

Každý z domov má okrem izieb pre študentov aj študovne, jedáleň, spoločenskú miestnosť  na zábavu a relaxáciu kde je televízor. Študenti ubytovaní na internátoch majú po vyučovaní možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít, či už športových, umeleckých, literárnych alebo rôznych exkurzií mimo školy. Väčšina inetrnátnych škôl je vybavená športoviskami, hudobnými triedami, plavárňami, divadlami či kinami.

Študenti sú ubytovaní v jednoposteľových alebo dvojposteľových izbách. Každý z internátnych domov je zariadený tak aby sa študenti cítili ako doma. Študenti si môžu svoje izby spríjemniť osobnými vecami, rôznymi plagátmi na steny tak ako keby to bola ich vlastná izba doma.

Školské uniformy

Koncept uniforiem má dve hlavné úlohy :

* študenti majú pocit, že niekam partria čo v nich vyvoláva určitý pocit hrdosti;
* študenti sú si rovní, každý má to isté oblečenie a tým sa zabráni istej súťaživosti medzi nimi o tom kto je lepšie a kto horšie oblečený.

Väčšina škôl má vo svojom areáli školský obchod s uniformami danej školy.  V prípade, že škola nemá takýto obchod, škola študentom odporučí  kde si potrebnú uniformu môžu zakúpiť .

Oblečenie na voľný čas si študenti môžu obliecť po ukončení vyučovania, cez víkendy v priestoroch školy, občas aj mimo nej, ale iba počas víkendov. Ak sa študent počas týždňa vyberie do mesta alebo na exkurziu musí mať oblečenú uniformu.

Školské pravidlá

Úlohou školských pravidiel je zabezpečiť bezpečnosť a pohodu pre všetkých študentov. Všetky školy každoročne zverejňujú svoje všeobecné pravidlá, a od všetkých študentov sa očakáva ich dodržiavanie.
Slušné správanie, zmysel pre zodpovednosť a poriadkumilovnosť je na každodennom poriadku.Takisto sa očakáva bezchybná dochádzka na hodinách a aktivitách, ktoré študenti majú v rozvrhu. Počas vyučovania by mali všetci študenti bez výnimky preukázať pozitívny prístup a záujem o vyučovanie.
Všetci študenti by mali rešpektovať majetok ostatných študentov. Používanie mobilných telefónov počas vyučovania je prísne zakázané a každý študent si za ne sám aj zodpovedá.

Lokálny koordinátor

Počas celého pobytu je študentom k dispozícii lokálny koordinátor, zabezpečujúci celkovú spokojnosť študenta.  Pomáha mu s adaptáciou, či s riešením vzniknutých problémov. Každý študent má všetky kontaktné informácie na svojho koordinátora a môže ho kontaktovať kedykoľvek, keď potrebuje pomôcť. Okrem lokálneho koordinátora môžu študenti s vážnejšími problémami kontaktovať aj priamo centrálu vo Veľkej Británii, rovnako ako aj D&D Team ako domácu agentúru.

Orientačný meeting

Ešte pred začiatkom programu (po príchode do Veľkej Británie) sa študenti zúčastnia orientačného mítingu, ktorý im pomôže zorientovať sa v novom prostredí – dostanú informácie ako najlepšie zapadnúť, ako si nájsť kamarátov, či zvládnuť školu.

Záujemcovia o štúdium na  súkromných internátnych školách musia spĺňať nesledovné podmienky:

* vek min. 11 rokov ( možnosť aj pre mladšie   deti – bližšie informácie u nás v kancelárii);

* dĺžka štúdia väčšinou 1  školský rok (niektoré školy ponúkajú aj kratšie štúdium);
* úhrada nenávratného registračného poplatku (výška závisí od školy);
* zaslanie prihlášky, potvrdenie o úhrade registračného poplatku a Letter of Application – motivačný list;
* znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni (v prípade slabšej angličtiny, možnosť prípravného štúdia pred začatím šk.roka  na tzv. Summer school);
* úspešne absolvovať vstupné testy, test z anglického jazyka je podmienkou ( každá škola má svoje testy);
* vynikajúce doterajšie akademické výsledky ( škola zvyčajne vyžaduje kópie posledných dvoch / troch vysvedčení).

Každá škola má iba obmedzený počet miest na prijímanie nových študentov (nábor na nový školský rok je zvyčajne v októbri)

Profily jednotlivých škôl, prípadne individuálny výber podľa Vašich požiadaviek a viac informácií  spolu s cenovou kalkuláciou zašleme na vyžiadanie.

Školné

Školné zahŕňa poplatky za výučbu a výdavky za ubytovanie na internáte spolu so stravou (raňajky, obed a večera). Všetky poplatky musia byť uhradené pred začatím daného trimestra.
Každá škola si výšku školného určuje samostatne a každoročne cenu upravujú. Prípadné zvýšenie je uplatnené na začiatku školského roka v septembri. V niektorých prípadoch však zvýšenie môže byť už v januári.
Výška školného závisí od štandardu danej školy, jej vybavenia, ale aj jej popularity. Čím je škola populárnejšia, tým si môže dovolilť účtovať vyšie poplatky. Avšak nemusí vždy platiť, že čím drahšia škola tým je aj lepšia. Ak má škola veľké dotácie či už od rodičov, alebo iných sponzorov , môže si dovoliť účovať nižšie školné. Viac menej všetky školy majú výšku školného rovnakú pre každého študenta, ale v niektorých prípadoch sa výška odráža od veku študenta. (čím je študent starší, tým je školné drahšie).

Okrem stanoveného školného, každá škola ponúka aj extra servis a aktivity pre študentov, ktorého poplatky sú potom pripisované na konto daného študenta a musia byť vyrovnané pred ukončením trimestra.

Ďalšie pobyty v ponuke

UK – Program Classic

Štátne stredné školy s možnosťou špeciálnej požiadavky

ZOBRAZIŤ KURZ

UK – Program Select

Štátne stredné školy s možnosťou výberu konkrétnej školy

ZOBRAZIŤ KURZ

UK – Program Premium

Súkromné stredné internátne školy

ZOBRAZIŤ KURZ

D&D Team

D&D Team, s.r.o
Pod Rovnicami 37
841 04 Bratislava
+421 2 6542 4300

        

NAPÍŠTE NÁM